CQ – CHỈ SỐ SÁNG TẠO

CQ là viết tắt của từ Creative Quotient – Chỉ số sáng tạo . CQ cho chúng ta biết về khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân con người. Nhà tâm lý học người Anh Harry Adler là người đầu tiên đưa ra khái niệm CQ và ông định nghĩa nó một cách đơn giản: “Khả năng sáng tạo là cái loé sáng vỗ nhẹ vào vùng não phải để làm bật ra những ý tưởng”. Ở bất cứ hoạt động và trong bất cứ lĩnh vực nào cũng không chỉ dựa vào những cái có sẵn mà rất cần sự sáng tạo.

TOP